Krankenpflege

Bazı kurumlar vardır ki hizmetlerinin yanında tarih ve anılarla iç içedirler. 1872’de İstanbul’daki Kolera salgını sırasında Avusturya’nın Graz şehrinden yardım amacı ile gelen iki Şefkat Rahibesi, Galata Kulesi yanında bir barakada sağlık hizmeti vermeye başlamışlardır. Hastanemizin temelini oluşturan bu barakadan bugüne, aile, toplum ve bireye bütüncül bir yaklaşım sunmada temel oluşturan inanç ve ilkeler doğrultusunda humanist bir anlayışla hizmet vererek; araştırmacı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşire kadromuzla hasta bakımını devam ettirmiştir.

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi hemşireleri temel hemşirelik kavramları doğrultusunda, hasta haklarının, hastaların değişen sağlık ihtiyaçları ile hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanmasında uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet veren profesyonellerdir. Bütünsel bakım felsefesi yaklaşımıyla hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan bir bütün olarak değerlendirerek hasta bakımlarını en güncel kanıta dayalı bilimsel bilgi temelinde verirler.

Tedavi ve bakım ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelerimiz için en yüksek kalitede hizmetin sunulması, sorumluluklarının bilincinde olmak, insan yaşamının değerinin farkında olmak, deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı birer birey olmak en temel davranış biçimidir.

Felsefe

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak, hastalığa odaklanmış bir hemşirelik anlayışından ziyade sağlığa odaklanmış bir hemşirelik anlayışı ile toplumun sağlığını koruma – geliştirmede bireylerin kendi sağlık sorumluluğunu almalarının önemli olduğuna sağlığı bozulmuş bireylere en yüksek kalitede bakımın sağlanmasında modern teknoloji, bilimsel yaklaşım, hasta güvenliği anlayışına sahip hemşirelik hizmetlerinin önemli olduğuna, sürekli gelişim faliyetleri ve kanıta dayalı uygulamalar ile bu hedefe ulaşılabileceğine inanmaktayız.

Hemşirelik Süreci ve Bakım Planı Kullanımı

Hemşirelik süreci; hemşirelik bakımını hastaya özgü planlama, uygulama ve değerlendirme şeklidir. Hemşirelik süreci, bireyin değerlendirilmesiyle başlar. Bireyin var olan ya da olası, farkında olduğu ya da olmadığı sağlık problemlerinin çözümünde kullanılan basamaklar dizisidir. Hasta bakımında hemşirelik süreci kullanımının; kapsamlı bakım verme, bakımın sürekliliğini sağlama, sağlık profesyonelleri arasında iletişim sağlama gibi birçok yararı vardır. Hastanemizde hemşirelik süreci ve bakım planı multidisipliner bir şekilde uygulanır.

Hemşirelik Hizmetlerinde Klinik Göstergeler

 • Periferik IV Kateter Komplikasyonları
 • Bası yarası gelişen hasta oranı
 • Ameliyathaneye Yanlış Hasta / Dosya İnme Oranı
 • El Hijyeni Uyum Oranı
 • Post-op Hastane Enfeksiyon Hızı
 • G.Y.B. Santral Kateter Enfeksiyon Hızı
 • G. Yoğun Bakımlarda Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı
 • Üriner Kateter Enfeksiyon Hızı
 • Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı
 • Kan ve Vücüt Sıvıları Sıçrama Oranı / Enfekte Materyalle Oluşan İş Kazaları Hızı
 • Düşen Hasta Oranı
 • Hemşirelerin Bölüm değiştirme oranları
 • Hemşire Devir Hızı
 • Hasta memnuniyet oranları

Hasta ve Ailesinin Eğitimi

Hasta ve ailesinin eğitimi hemşirenin temel işlevlerinden biridir. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmeleri ve eğitimleri yapılmaktadır.

Yapılan eğitimlerin amacı, bireyin içinde bulunduğu sağlık düzeyini bir üst basamağa taşımak ve doğru sağlık davranışlarının gelişmesini desteklemektir.

Hizmet İçi Eğitimler

İşe yeni başlayan çalışanların; kuruma adaptasyonunu kolaylaştırmak, kurumun misyonu, vizyonu, kalite politikaları ve organizasyon yapısına uyumunu sağlamak, birlikte çalışacağı ekibin başarısına katkıda bulunmasını sağlayacak kural ve prosedürler konusunda bilgilendirmek ve aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla Genel Oryantasyon Eğitimleri yapılmaktadır.

Hastanemizde çalışan tüm hemşirelere, temel hemşirelik uygulamaları konusunda mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, tıbbi süreçlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi, hasta bakım hizmetlerinin, iyileştirilerek, izlenebilir kalite göstergeleri ile takip edilmesi ve hemşirelik bakım standartlarının artırılması için Hemşirelik uyum Eğitimleri verilmektedir.

Stajyer Eğitimlerimiz

Hemşirelik Hizmetleri olarak çeşitli hemşirelik ve sağlık okulu öğrencilerine staj olanağı sağlayarak hemşirelik mesleğinin gelişimine destek vermekteyiz. Hastanemizde stajını başarı ile tamamlamış öğrenciler arasından seçilenler, hemşire kadrolarımızda görev almakta ve kurumumuzun birer çalışanı olmaktadır.