• Hizmetten genel olarak faydalanma

Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey,  dil,  din,  ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

  • Bilgilendirme ve bilgi isteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerin ve dokümanların bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

  • Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

Sağlık hizmeti sunumu sırasında her birey tedavi ve bakımınızdan sorumlu olan doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme aynı zamanda mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

  • Mahremiyet

Sunulan sağlık hizmetinin tüm aşamalarında mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediğiniz sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendinize ve aile yaşamınıza ilişkin özel bilgileri paylaşmama hakkınız vardır.

  • Reddetme, durdurma ve rıza

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

  • Güvenlik

Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması hakkı vardır.

  • Dini vecibeleri yerine getirebilme 

Dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

  • İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

  • Ziyaret ve refakatçi bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

  • Müracaat, şikayet ve dava hakkı

6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile sağlık kuruluşlarında bulunan Hasta Hakları Birimleri’ne şikayetlerini bildirme, şikayetlerin ilgili kuruluş içinde çözülememesi halinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hukuki haklar içinde, yargıya başvurma hakkı da vardır.